Pływalnia SP nr 10, ul Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz
+48 793 326 699   lub   +48 503 748 001
szkolkaplywacka@nemosieradz.pl

Regulamin

Created with Sketch.

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ NEMO

 

 1. Uczestnicy zajęć Szkółki Pływackiej NEMO zobowiązani są do zapoznania
  się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, ma obowiązek skonsultować się
  z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie takie składa jego rodzic lub opiekun prawny. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania na zajęciach slipek lub kostiumu, czepka, ręcznika, okularów pływackich, klapek oraz odpowiednich środków czystościowych. Przed wejściem na zajęcia wszystkich korzystających uprasza się o dokładne umycie się .
 4. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wodzie organizowane są od września do czerwca, trwają równolegle do roku szkolnego.
 5. Nie ma możliwości aby rodzice/opiekun prawny i osoby postronne przebywały na trybunach pływalni podczas prowadzonych zajęć. Wyjątkiem od tej reguły są otwarte zajęcia, o których organizator zajęć jest zobowiązany powiadomić 2 tygodnie wcześniej.
 6. Każde zajęcia trwają 45 min. i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina,
  na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali basenowej. Prosimy o przychodzenie na zajęcia 15 minut wcześniej w celu przygotowania się do zajęć.
 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki, doskonalenia pływania jest dokonanie wpłaty za cały miesiąc z góry. Na opłatę składają się: wynagrodzenie trenera i instruktorów, wynajem pływalni.
 8. Opłaty za zajęcia przyjmowane są w formie gotówki, przed pierwszymi zajęciami danego cyklu miesięcznego, bądź w terminie wyznaczonym do 5 dnia każdego miesiąca, o którym kursanci/opiekunowie są poinformowani.

Jeżeli klient preferuje opłatę przez przelew z konta internetowego, może tego dokonać po uprzednim uzgodnieniu kwoty, a w razie potrzeby okazując dowód wpłaty.

Dane do przelewu:

Szkółka Pływacka Nemo Patryk Kurpisz, 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 4/16

nr konta: 44 1050 1461 1000 0092 5893 3150

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc płatności.

Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoczesne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.

 1. Szkółka Pływacka NEMO nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane
  i nieusprawiedliwione nieobecności na poszczególnych zajęciach. Istnieje natomiast możliwość odrobienia opuszczonych zajęć z ważnych przyczyn losowych (choroba, wypadek) po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym organizatorowi i ustaleniu terminu w danym miesiącu. Rezygnację z zajęć składamy na piśmie.
 2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywają się w grupach zorganizowanych według harmonogramu wskazanego przez organizatora.
 3. Grupy dobrane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym decyduje trener bądź instruktor pływania. Przydział do grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na zajęciach organizacyjnych.
 4. Istnieje możliwość zmiany grupy w przypadku udoskonalenia zdobywanych umiejętności i za zgodą prowadzącego grupę.
 5. Na pływalnię, wszyscy uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia instruktorzy mają obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 6. Wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest zabronione.
 7. Opuszczenie i powrót na zajęcia w trakcie ich trwania musi być zgłoszone trenerowi/instruktorowi.
 8. Za bezpieczeństwo osób przebywających na zajęciach odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia trener/ instruktor oraz ratownicy WOPR pełniący dyżur. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia w celach promocyjnych lub reklamowych Szkółki Pływackiej NEMO na co uczestnik zajęć lub rodzic/opiekun wyraża zgodę.
 10. Szkółka Pływacka NEMO zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (awaria techniczna).
 11. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.
 12. Osoby nie przestrzegające regulaminu zajęć i regulaminu pływalni będą wykreślane
  z kursu bez zwrotu wniesionej opłaty.